Moge Allaah het ons gemakkelijk maken

Corona-maatregelen

Momenteel zijn er géén Corona-maatregelen van kracht, volgens de Belgische Overheid.

Onze dienstverlening:

De meeste dienstverlening gebeurt nu online, en op afspraak.

Cursussen, lessen, workshops, lezingen, uitstapjes, wandelingen worden geannuleerd of uitgesteld tot de Overheid dit toestaat.

Wenst u meer informatie over onze Corona-maatregelen, dan kan dit via het invullen van het contactformulier:

Klein Djennah vzw is een vereniging, en wij dienen ons te houden aan de huidige Corona-maatregelen:


Dit is de update van 14 maart 2021:

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd:

  1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  1. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon moet worden gegarandeerd behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;
  1. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt;
  1. Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
  1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
  1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
  1. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
  1. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
  1. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
  1. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  1. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  1. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  1. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
  1. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Er is ook een uitzondering voorzien voor de bezoeken op afspraak.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de "generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan". Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:

 • A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.
 • B. Betreffende het aanbieden van diensten :

Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van:

 • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorggerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden.
 • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
 • de dienstverlening door de schoonheidssalons met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers, de fotografen en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:

 • Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.
 • Aan huis: enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten aanbieden bij de consument thuis.
 • In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

Het aanbieden van goederen aan consumenten

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen zijn mogen hun activiteiten hervatten. open gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten de voorkeur wordt gegeven aan via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht en aan de buitenzijde van de winkel, op te halen (daarbij inbegrepen in de winkel zelf).

Het overlegcomité heeft besloten dat zij opnieuw consumenten in hun inrichting kunnen ontvangen, mits naleving van de hierboven beschreven veertien minimale regels.

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • de veertien minimale regels hierboven beschreven;
 • er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
 • er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
 • de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • de bezoekers verplaatsen zich alleen, met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen;
 • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles