Geef uit op uw weg naar Allaah

Donatie - Sadaqah

الصدقة

Sadaqah - donatie - Ramadhaan
Sadaqah - donatie - Ramadhaan

Allaah aza wa jal zegt in Zijn Nobele Koran:

"O degenen die geloven! Geef uit (als liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij jullie voorzien hebben, alvorens een Dag komt waarop er geen handel zal zijn, noch vriendschap, noch voorspraak. (#1) En de ongelovigen, zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn." [Soerat al-Baqarah (2), aayah 254.]

O degenen die geloven! Geef uit (als liefdadigheid) van de goede dingen die jullie verworven hebben en van hetgeen Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht. En streef niet naar het uitgeven van het slechte daarvan, hoewel jullie het zelf niet zouden aannemen behalve als jullie de ogen daarvoor sluiten (met tegenzin). En weet dat Allah Ghaniyy (Zelfvoorzienend, Onafhankelijk, Behoefteloos) en Prijzenswaardig is." [Soerat al-Baqarah (2), aayah 267.]

"Allah zal rente vernietigen en Hij zal de liefdadigheden vermeerderen. (#3) En Allah houdt niet van enige zondige ongelovige." [Soerat al-Baqarah (2), aayah 276.]

Wij zijn een VZW, Vereniging zonder winstoogmerk, en leven vooral van donaties en sponsoring. Ook u kan ons sponsoren op weg naar Allaah.

Zo steunt u onze werking:

- het begeleiden van bekeerlingen

- onze lessen over al-islam

- lezingen en workshops

- de kinderen, onze toekomst

- moslims die levensmoeilijkheden hebben en een veilige islamitische begeleiding wensen (coaching & therapie)

- zusterwerking binnen de veiligheid van al-islam

Hoe Sadaqah geven: 

Storten op: BE57 3632 1272 0535

Mededeling: SADAQAH 

Klein Djennah vzw, ondernemingsnummer: 0764.306.748.


Ibn H'azm zei in al-Moeh'allaa (8/151): "Voortdurende liefdadigheid is dat wat beloning blijft geven zelfs na de dood." 

"De gelijkenis van degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, met in elke aar honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend. Degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allah en hun giften vervolgens niet laten volgen door eraan te herinneren of door te kwetsen (#2), voor hen is hun beloning bij hun Heer en zij zullen niet vrezen (aangaande het Hiernamaals), noch zullen zij treuren (in deze wereld)." [Soerat al-Baqarah (2), aayah 261-262]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft: "Eenieder die liefdadigheid geeft gelijk aan een dadel, (verkregen) van goede (h'alaal - toegestane) inkomsten - want Allah accepteert niets behalve dat wat goed is - Allah zal het in Zijn Rechterhand nemen en het verzorgen voor degene die het gaf, zoals eenieder van jullie zijn veulen zou verzorgen, totdat het een berg wordt." (al-Boekhaarie, 1344; Moeslim, 1014)

"Er is geen dag waarop de mensen opstaan, of er dalen twee engelen (uit de hemel) neer waarvan de ene zegt: 'O Allah! Vergoed elke persoon die uitgeeft (in liefdadigheid),' en de andere (engel) zegt: 'O Allah! Vernietig elke persoon die niet uitgeeft (omwille van U).'" (al-Boekhaarie, 1374; Moeslim, 1010.)

"Allah heeft gezegd: 'Geef uit, o zoon van Adam, en Ik zal uitgeven aan jou.'" (al-Boekhaarie, 5073; Moeslim, 993.)

Djaabir (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd: 'Er is geen moslim die iets plant of hetgeen ervan gegeten wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen ervan gestolen wordt is liefdadigheid voor hem, en hetgeen wilde dieren ervan eten is liefdadigheid voor hem, en hetgeen vogels ervan eten is liefdadigheid voor hem; niemand neemt er iets van of het is liefdadigheid voor hem.'" [Moeslim, 1552. Al-Boekhaarie leverde een vergelijkbare h'adieth over (2220) van Anas (moge Allah tevreden over hem zijn).]

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd: "Als iemand overlijdt dan stoppen zijn goede daden behalve drie: voortdurende liefdadigheid, nuttige kennis en een rechtschapen zoon die smeekbeden voor hem verricht."(Moeslim, 3084.)

Sheikh Ibn 'Oethaymien zei in Sharh' Riyaadh as-Saalih'ien (4/13): "Voortdurende liefdadigheid verwijst naar enige rechtschapen daad van iemand die na zijn dood verder gaat."

Wij danken onze broeders en zusters die reeds Sadaqah hebben geschonken tijdens de maand van Ramadhaan of daarbuiten. Moge Allaah het in Zijn Rechterhand nemen en het verzorgen voor degene die het gaf. - Klein Djennah vzw

Sneltoets Sadaqah, klik hier: