Moskee Brugge

Moskee Brugge

!! NIEUWE LOKATIE !!

Hertogenstraat 27 te Sint-Andries, vlakbij Gistelsesteenweg

Nog niet geopend

Cicb@gmail.com

In het kantoorgebouw waar voordien onder andere het RIZIV gevestigd was.

Geschiedenis van de moskee Brugge:

Wij zijn de zustergroep van Moskee Brugge, KLEIN DJENNAH genaamd, Educatie en Zusterwerking voor alle zusters van elke afkomst, en geïnteresseerden.

De moskee, Cultureel Islamitisch Centrum Brugge, kortweg CICB, is momenteel nog gevestigd in Sint-Andries, Diksmuidse Heerweg 169, en werd meer dan 25 jaar geleden opgericht.

De moskee is veel te klein geworden en barst uit haar voegen. Als oplossing, en in afwachting van een nieuwe lokatie, is er een tent geplaatst.

Momenteel is de moskee gesloten, in afwachting van een nieuwe lokatie. De moskee is nog wel open voor het dagelijkse gebed (voor de broeders).

EINDELIJK: de moskee heeft een nieuwe lokatie gevonden te Sint-Andries, Hertogenstraat 27.

"Geen klachten"

Hoewel het Vlaams Belang acties voert en juridische stappen wil ondernemen, zijn er geen klachten vanuit de buurt.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft principieel geen bezwaar tegen de komst van de (nieuwe) moskee. "Wel integendeel, het zou net een verbetering zijn tegenover de vorige locatie, een woonhuis in de Diksmuidse Heerweg. Daar was er helemaal geen parkeergelegenheid, met grote verkeersoverlast tot gevolg. Met de naastgelegen parking zou dat in ieder geval veel minder een probleem zijn", zegt De fauw. "De laatste tijd maakte de gemeenschap trouwens gebruik van andere ruimtes: Xaverianen in Sint-Andries, het gemeenschapshuis in Sint-Kruis en 't Couvent, eveneens in Sint-Kruis. Vanuit die buurten hebben we geen enkele klacht ontvangen."

BRON: Het Nieuwsblad - Koen Theuns - Vrijdag 17 november 2023.

Maar door de acties van Vlaams Belang zou de opening van de moskee, waar velen naar uitkijken, nog een tijdje op zich kunnen wachten. De ervaring met andere moskeeën of winkels zien we dat uiteindelijk de acties van Vlaams Belang weinig of niks uithalen en eerder partijpropaganda zijn. Mochten zij al-islam wérkelijk kennen, dan zouden zij hun acties onmiddellijk staken.

Aangaande de nieuwe lokatie van de moskee in Sint-Andries, krijgt de mening van Vlaams Belang veel aandacht in de media. Daarom ons weerwoord:

"Vlaams Belang verspreidt onwaarheden over islam"

Volgens Vlaams Belang zou de vrouw in al-islam onderdrukt worden. Wel, niets is minder waar, de moslimah wordt juist geëerd en heeft een hoge status, vooral de moeder.

Wil je meer weten over de rechten van de vrouw in al-islam, kijk hier:

Volgens Vlaams Belang zou de moslimvrouw verminkt worden via het wegsnijden van haar clitoris. Dit is een grove onwetendheid en een leugen.

Wat betekent besnijdenis van de vrouw in islam:

Wat het NIET is: het wegsnijden van de clitoris. Zoiets bestaat misschien in bepaalde culturen ergens op de aardbol, maar is VERBODEN in islam, volgens de Profeet Muhammad, vrede zij met hem.

Wat wél toegestaan is qua besnijdenis, is gelijkaardig aan die bij de man (bij Joden, Christenen en moslims), namelijk het wegsnijden van de huid rond de clitoris zodat de moslimvrouw méér genot zou kunnen ervaren tijdens intimiteit met haar man. Dit is toegestaan, hoewel de Profeet het niet echt aanmoedigde, en het is absoluut geen verminking.

Moskee zorgt zogenaamd voor parkeeroverlast:

Volgens Vlaams Belang zou de moskee voor parkeeroverlast kunnen zorgen. De moskee te Sint-Andries beschikt over een zeer ruime parking, vlak voor de deur. En het gebouw wordt niet brutaalweg in een dichtbevolkte omgeving neer geplant, maar staat er reeds tientallen jaren.

Vlakbij, op de Gistelsesteenweg, bevindt zich nog een ander gebedshuis, namelijk een zeer grote kerk, die niet over een parking beschikt.

Verder op deze pagina vind men het Officiële Bulletin 3 januari 2024 van de Stad Brugge waarbij overlast en verkeersproblemen worden uitgesloten.

Veroveringsideologie?

Volgens Vlaams Belang zouden de moslims erop uit zijn om ons land, zelfs heel Europa, te veroveren. Niets is minder waar:  Net zoals bij de Orthodoxe Joden is het voor de moslims VERBODEN mensen te dwingen om moslim te worden. Vaak werd deze dwangmethode wél toegepast door de Katholieke Kerk op hun missies. Maar islam gaat van hart tot hart.

Velen in het Westen bekeren zich spontaan tot islam: priesters en bisschoppen, wetenschappers, artsen, acteurs, muzikanten en sportmensen. Maar ook top-politiekers, die eerst fel gekant waren tégen islam en grote strijd leverden via hun partij en boeken, bekeerden zich uiteindelijk tot het mooie geloof islam. Deden zij dit onder dwang via het zwaard? Nee, zij deden dit allemaal vanuit hun hart. Een bekering onder dwang is ongeldig in islam en wordt dus niet aanvaard. Moslims mogen géén landen binnenvallen en veroveren, zij mogen zich enkel verdedigen als zij worden aangevallen.

Het verre verleden leert ons dat het grote islamitische rijk NIET ontstaan is door het zwaard van de moslims. Al deze landen werden veroverd door de Turken en de Perzen, die toen helemaal géén moslims waren. Nadien bekeerde de sultan zich tot de islam en werd zijn rijk stilaan ook grotendeels islamitisch, met veel voorspoed en vrede. Degene die Jood of Christen waren werden met rust gelaten en gerespecteerd.

De Profeet Muhammad was tegen nationalisme, omdat dit haat kweekt. Alle mensen zijn een schepping van God/Allah, of zij nu Belg, Nederlander, Marokkaan of Chinees zijn.

Geen gelijkheid tussen man en vrouw?

Volgens Vlaams Belang zou de islam de gelijkheid tussen man en vrouw niet erkennen. Wel, net zoals het Vlaams Belang zélf predikt in haar partij-programma, heeft de vrouw, met name de moeder, een mooie rol te vervullen: het opvoeden van haar kinderen, binnen een veilige huiselijke kring. Aldus ook in islam.

In islam zijn er duidelijke verschillen tussen man en vrouw, maar zij zijn volledig GELIJKWAARDIG in de ogen van Allah. De vrouw is afhankelijk van haar man, en zou houdt van deze afhankelijkheid; en de man is afhankelijk van zijn vrouw, en hij houdt van deze afhankelijkheid.

De Grote Geleerden in Saoudi-Arabië zeggen: "De vrome vrouw is de adviseur van haar man, zowel in religieuze zaken als in wereldse zaken."

Zo is in islam de man verplicht om zijn vrouw en kinderen volledig te onderhouden. Het is de vrouw toegestaan om een beroep uit te oefenen, als dit haarzelf en haar gezin niet in gevaar zou brengen.

Typische vrouwenberoepen in islam:

  • genycoloog (verboden voor de man op dit beroep uit te oefenen)

  • tandarts, kinesist, osteopaat, vroedvrouw, verpleegster, ...

  • leerkracht, professor

  • geleerde die lezingen en lessen geeft aan haar zusters in de gemeenschap

Dit zijn stuk voor stuk beroepen die hoge studies vereisen. Dus de bewering dat meisjes niet naar school mogen is een leugen.

Al het geld dat de vrouw via haar beroep verdient, of erft van haar familie, mag zij voor zichzelf houden, volledig. Heeft zij een nieuwe jurk of handtas nodig, dan dient haar man dit haar te geven volgens zijn mogelijkheden, al verdient zijn vrouw meer dan hem. Deze zaken leest men uiteraard niet in de kranten!

Het is dan ook heel normaal dat 70% van de bekeerlingen vrouw zijn!

Getuigenissen van mensen die bekeerd zijn tot islam, klik hier:

Is er plaats voor islam in Europa?

Volgens het Vlaams Belang is er geen plaats voor moslims in de Westerse samenleving.

Wij weten dat er in Europa duizenden zich bekeren tot islam, zij blijven uiteraard wonen in de huizen waar zij altijd hebben gewoond, dus moet er met hen rekening gehouden worden: zij hebben het recht, volgens de Europese Wetgeving, om hun geloof te praktiseren, zowel innerlijk als uiterlijk, in de daarvoor bestemde gebedshuizen: de moskee.

Alsmede de moslims die naar Europa zijn geëmigreerd, ook zij hebben het recht om hun geloof te praktiseren, zowel thuis als in een moskee, ook in scholen en op hun werk.

Vooraleer Palestina werd bezet, leefden Joden, Christenen en Moslims met en naast elkaar. Naast elkaar: ze lieten elkaar met rust, ieder zijn godsdienst, en dit werd gerespecteerd zonder moeilijkheden. Met elkaar: zij dreven handel met elkaar, leenden geld van elkaar, en hielpen elkaar. Hier kan men een voorbeeld van nemen.

Tijdens de holocaust vluchtten er duizenden Joden naar Marokko. Zij werden daar vriendelijk verwelkomt en mochten vrijwel meteen hun eigen scholen en synagogen bouwen. Dit is gastvrijheid, ver weg van haat!

O Mohammed, zeg tegen Mijn gelovige dienaren dat zij de niet-moslims enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, de Duivel probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. - Koran 17:53

"Laten wij vergevingsgezind zijn"

Laten wij daarom vergevingsgezind zijn naar die niet-moslims die uit onwetendheid acties voeren tégen een moskee in het Brugse. Want Hij, de Verhevene, zegt: "Laten zij (de moslims) vergeven en over het hoofd zien. Wenst u dan niet dat Allah u zou vergeven? Allah is Vergevingsgezind, Genadevol." - Koran al-Nur 22

Een moskee zorgt doorgaans voor een mooie karaktervorming via gebed en kennis: nederigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, liefdadigheid, gastvrijheid, rust en vrede.

Na lang zoeken, Alhamdoulillaah, heeft onze Ummah, moslimgemeenschap, eindelijke een mooie lokatie gevonden te Sint-Andries! Met naast de gebedsruimte mogelijkheden voor lessen voor de kinderen.

Geen mega-moskee, niet zo groot en opvallend als een kerk, maar een mooie plek, discreet en met parking.

Officieel Bulletin Stad Brugge - 28ste jaargang - nr. 1 – 3 januari 2024

In het Bulletin van Vragen en Antwoorden worden vragen van Raadsleden en de antwoorden daarop letterlijk en volledig opgenomen. Elke briefschrijver is verantwoordelijk voor zijn/haar tekst waarvan de inhoud niet bindend is voor het Stadsbestuur.

Antwoord 2491: aangaande eventuele verkeersproblemen:

De komst van nieuwe moskee in Sint-Andries

In antwoord op de schriftelijke vraag van Raadslid Stefaan Sintobin van 28 november 2023 kunnen wij op basis van de vaststellingen van de Politie het volgende melden.

Toestand

Het gebedshuis of de moskee van het Cultureel Islamitisch Centrum Brugge was voorheen gevestigd in een voormalige woning in de Diksmuidse Heerweg 169. Daarna kende het zijn onderkomen in het gemeenschapshuis te Sint-Kruis (Moerkerkse Steenweg 190) om vervolgens naar het ontmoetingscentrum 't Couvent in Sint-Kruis (Kanunnik Decoeneplein 1) te trekken.

Tijdens het Offer- en Suikerfeest werd - gelet op de grote aanwezigheid van moslims - gebruik gemaakt van de terreinen die gelegen zijn ter Zevenkerken 4. Tijdens het offerfeest in 2022 (2 mei) waren er naar schatting 600 à 700 moslims en 200 voertuigen. Tijdens het Offer- en Suikerfeest kon door de politie geen onregelmatigheden worden vastgesteld. Dit verliep echter vlekkeloos en werd met behulp van stewards in goede banen geleid. De wekelijkse gebedsdiensten gebeuren op vrijdagmiddag voor een kleinere groep. Politie is er onnodig.

Ondertussen wordt het pand in de Hertogenstraat 73 aangekocht en wordt bestemd als gebedsruimte, klaslokalen en bibliotheek. Het bestaat uit twee verdiepingen van telkens om en bij de 500 vierkante meter. Dit pand heeft momenteel nog een kantoorfunctie waardoor voor dit pand nog een functiewijziging dient te worden gedaan. Een mobiliteitsnota met betrekking tot het parkeren van wagen en van fietsers alsook over de aanwezigheid van openbaar vervoer zal opgemaakt worden als gevolg van de functiewijziging. Het is de decretale bevoegdheid van het schepencollege om zich uit te spreken over deze functiewijziging.

Mobiliteit

Het beoogde pand is gelegen op het adres Hertogenstraat 73 te 8200 Brugge (Sint-Andries) en werd voorheen gebruikt door de Vlaamse overheid (FONS – groeipakket) die verhuisde naar het Kamgebouw (Koning Albert I-laan 2, 8200 Brugge).

Het pand ligt in de nabijheid van enkele grote in- en uitvalswegen van Brugge en ligt begrepen in de driehoek gevormd door de Gistelse Steenweg (N367), de Expresweg (N31) en de Torhoutse Steenweg (N32), zie foto hieronder.

In de onmiddellijke omgeving van de Hertogenstraat bevinden zich de Sint-Sebastiaanstraat (blauwe zone, beperkte parkeertijd 4 uur), Diksmuidse Heerweg (blauwe zone) en de Riethuisstraat.

De site met private parking is bereikbaar via twee toegangen langs de Torhoutse Steenweg en één via de Hertogenstraat.

Het verlaten kan via één uitgang langs de Torhoutse Steenweg alsook via één uitgang de Hertogenstraat.

Aan de ingangen van de parking is er aanduiding dat de parking enkele en alleen door "klanten en aangelanden" kan worden gebruikt.

Op het vlak van mobiliteit is de site op verschillende manieren snel en efficiënt bereikbaar. Dit zowel met het openbaar vervoer, te voet, per fiets, alsook per auto.

Openbaar vervoer

De beoogde site is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (busvervoer De Lijn en trein).
Vanaf 6 januari 2024 kan er via het station Brugge worden gebruik gemaakt van lijn 3 met als stopplaats "Hertogen". De bushalte is er dus in de onmiddellijke omgeving. De site is vervolgens op zeer geringe wandelafstand bereikbaar.

Wanneer er voor wordt gekozen om te voet vanuit het station te stappen, dan bedraagt de wandelafstand 1,7 km (en duurt gemiddeld 22 minuten).

Voetgangers

Voor mensen uit de buurt of onmiddellijke omgeving is de site makkelijk en op een veilige manier bereikbaar.

Fietsers

Fietsers uit het centrum of andere randgemeenten kunnen via het Brugse fietsroutenetwerk in de richting van het station fietsen en vervolgens via de Stationslaan en Magdalenastraat naar de Hertogenstraat.

Voor fietsers is het noodzakelijk dat de nodige fietsenstallingen worden voorzien aangezien deze momenteel niet zijn voorzien.

Parkeergelegenheid

Er is parkeergelegenheid op de site (zie foto hieronder). In totaal werd voor het gebouw van de Vlaamse overheid 70 parkeerplaatsen geteld. De 23 parkeerplaatsen ter hoogte van de Carrefour (Torhoutse Steenweg/ N32) werden hierin niet meegerekend. Het totaal aantal parkeerplaatsen bedraagt dan ook 93.

In de aanliggende straten kan er ook worden geparkeerd. Dit kan bv. in de Torhoutse Steenweg, Diksmuidse Heerweg, Sint-Baafsstraat, Riethuisstraat, Manitobalaan, …. De Hertogenstraat lijkt hiertoe minder of niet geschikt vanwege het groot aantal bewoners die er hun voertuig parkeren.

Er worden daardoor géén verkeersproblemen verwacht.


Hoe herken ik een betrouwbare spreker in een moskee?

Het herkennen van betrouwbare sprekers kan op verschillende manieren. Allereerst is het belangrijk 𝗼𝗺 𝗱𝗲 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘁𝗲 𝗸𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻. Zo zei Ali - moge Allah tevreden over hem zijn: "𝑲𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒉𝒆𝒊𝒅, 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒏 𝒋𝒆 𝒉𝒂𝒂𝒓 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒆𝒏. "Weet dan ook dat wanneer je helemaal geen kennis opdoet, je absoluut een makkelijkere prooi bent voor de shaytaan (duivel). 𝗛𝗶𝗲𝗿𝗻𝗮𝗮𝘀𝘁 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗼𝗺 𝘁𝗲 𝗸𝗶𝗷𝗸𝗲𝗻 𝗵𝗼𝗲 𝗶𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗺𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘄𝗲𝗿𝗽𝗲𝗻, 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲: 

𝟭. 𝙃𝙤𝙚 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙞𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙢 𝙢𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙬𝙞𝙟𝙙𝙫𝙚𝙧𝙨𝙥𝙧𝙚𝙞𝙙𝙚 𝙨𝙝𝙞𝙧𝙠 (afgoderij) 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙪𝙢𝙢𝙖𝙝 (moslimgemeenschap)? Spreekt hij over de tawheed (monotheïsme)? Spreekt hij over shirk (afgoderij)? Etc. Wanneer iemand hier nooit over spreekt, dan is dat een red flag. 

𝟮. 𝙃𝙤𝙚 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙞𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙢 𝙢𝙚𝙩 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙚𝙨 𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙚 𝙪𝙢𝙢𝙖𝙝? Als iemand nooit spreekt over innovaties en nooit spreekt over haar wijdverspreidheid in de ummah, noch waarschuwt voor de innovaties, dan is dit ook een red flag. 

𝟯. 𝙃𝙤𝙚 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙞𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙢 𝙢𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙬𝙖𝙡𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝙖𝙦𝙚𝙚𝙙𝙖𝙝 (geloofsovertuiging) 𝙙𝙞𝙚 𝙖𝙖𝙣𝙬𝙚𝙯𝙞𝙜 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙪𝙢𝙢𝙖𝙝? Denk hierbij aan dwaling in bijvoorbeeld de namen en eigenschappen van Allah, de dwaling van de Sufi's en andere dwalingen. Als iemand daar nooit over spreekt, dan is dat ook een red flag. 

𝟰. 𝙃𝙤𝙚 𝙜𝙖𝙖𝙩 𝙞𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙢 𝙢𝙚𝙩 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙚𝙨? Als iemand nauw omgaat met groepen van innovaties, hier gemakzuchtig in is en bijvoorbeeld zegt: "We zijn allemaal één, de asha'irah zijn ook onderdeel van ahlu sunnah" etc., dan is dit een gevaarlijke zaak en wederom een red flag . 

Naast bovenstaande zaken probeer je uiteraard ook 𝗻𝗮𝘃𝗿𝗮𝗮𝗴 𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗲𝗻 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗼𝗻 (𝗯𝗶𝗷 𝗯𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘄𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲𝗻).

 [De zes fundamenten - les 4 - Ustaadh Bilal Abu Yunus - Zomerprogramma 2023 - Masjid al Mukaram (Rotterdam)]

Een moskee dient op de juiste 'Aqeedah te zijn!


Wat is Aqeedah?

De term en concept 'Aqeedah' (geloofsleer) komt van de Arabische taal, wat taalkundig 'overtuiging' betekent. In Islamitische context refereert deze term naar credo en geloofsleer.

'Aqeedah is dus de geloofsleer van een persoon. Het bevat alle religieuze concepten en onderdelen waar een persoon van overtuigd is.

Waarom is 'Aqeedah belangrijk?

'Aqeedah omvat alle onderdelen waar een persoon van overtuigd is. In de Islam zijn er verschillende onderdelen waar een moslim aan dient over te geven. Denk bijvoorbeeld aan het concept van Tawheed en de zes zuilen van geloof.

De geloofsleer van een moslim is dus belangrijk. Een incorrecte begrip of geloof hierin kan namelijk leiden tot innovatie en dwaling. Het is daarom belangrijk in alles te geloven waar de Profeet (ﷺ) en zijn metgezellen in geloofden.

De moslim volgt de correcte geloofsleer door de correcte interpretatie van Islam te volgen. De Ummah is opgesplitst in 73 sekten, waarvan er zich één op de correcte pad bevindt.

Waar bestaat 'Aqeedah uit?

De 'Aqeedah in Islam bestaat uit verschillende geloofsovertuigingen en fundamenten. De moslim gelooft hierin door de interpretatie van de vrome voorgangers (Salaf Saliheen) van Islam te volgen.

Wat is het verschil tussen 'Aqeedah en Manhaj?

Sheych Mahammed Amaan El-Djaamie (overleden 1416 H) zei:

"De Manhaj (de methodiek) is de weg, en de 'Aqeedah is het geloof wat je in jezelf hebt ten opzichte van je Heer (Allaah), je religie en je Profeet. Dat wil zeggen de methodiek van Ahloes-Soennah wal Djamaa'ah. Het is dus het pad naar het geloof en de manier waarop dat geloof zich bevindt. Er is geen verschil tussen de Manhaj en de 'Aqeedah, ze zijn onafscheidelijk.".

- De gouden antwoorden op Manhaj vragen, vraag nr. 23.


🌷🤲🌷 Zustergroep 🌷🤲🌷

Voor de zusters en bekeerlingen 

Voor de zusters zijn er activiteiten voorzien in KLEIN DJENNAH VZW, Centrum voor Educatie en Zusterwerking. Maar ook vrouwen die zich willen bekeren tot al-islam kunnen bij ons terecht voor het uitspreken van de Shahadah. We organiseren lezingen, lessen en bijeenkomsten, voor volwassenen en kinderen.

Ook is er een groot aanbod van boeken met juiste kennis over het geloof.

Zusters van alle afkomsten zijn welkom, wij staan open voor vragen en helpen graag iedereen!

LESSEN - LEZINGEN - SHAHADAH - BOEKEN - UITSTAPPEN - BIJEENKOMSTEN

Qur'aan & Sunnah 

al-salaf al-ṣāliḥ السلف الصالح
KLEIN DJENNAH, een veilige plek op de juiste 'Aqiedah!

Vanaf 10 juni tot 15 september zijn wij gesloten.

Iedereen welkom 

Vanaf 10 juni tot 15 september zijn wij gesloten.


Mooie en inspirerende verhalen van mensen die nooit hadden gedacht om moslim te worden, maar ze werden het, Masha'Allaah!